>>
Подорожуємо Україною - 40 міст і містечок >>
Про партію
Центральні органи
Програма
Статут
Статут (повна версія)
Регіональні організації
З`їзди
Представництво у ВР IV скликання
Персоналії
Подорожуємо Україною

контактна інформація:

01004, м. Київ – 004,
вул. Пушкінська, 28А

© copy 2003 р.
дизайн: Віадук-Телеком
платформа: Lotus DominoУкраїнська Народна Партія

Статут

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Українська Народна Партія (скорочено - УНП ) — політична партія‚ що виникла і діє відповідно до Конституції України та законів України як вияв народної ініціативи, спрямованої на оновлення суспільства‚ утвердження державної незалежності України‚ побудову в Україні національної демократичної соціальної правової держави та розвиненого громадянського суспільства.

1.2. Головною метою діяльності УНП є утвердження державної незалежності України, розбудова в Україні розвиненого громадянського суспільства та національної демократичної соціальної правової держави, інтегрованої в європейське співтовариство шляхом повноправного членства в НАТО, Європейському Союзі та інших євроатлантичних структурах, здобуття у визначений Конституцією України та законами України спосіб владних повноважень членами УНП для реалізації партійної програми.

1.3. УНП вважає своїм головним завданням здійснення чи підтримку політики, яка сприяє:

а) становленню України як національної демократичної правової держави‚ що забезпечує вільний розвиток особистості‚ захист прав і свобод людини та нації;

б) побудові в Україні системи політично відповідальної влади;

в) розвитку соціальної ринкової економіки з пріоритетом приватної власності, яка б надійно захищала інтереси українських споживачів і виробників, високу якість життя людей;

г) відродженню української нації, історичної пам'яті та національної свідомості громадян України, розвитку української мови і культури‚ подоланню наслідків русифікації;

д) захисту і примноженню культурних‚ політичних та господарських традицій українського народу‚ утвердженню християнських та загальнолюдських цінностей;

е) недоторканності особи та приватної власності‚ гармонійній взаємодії особи‚ родини‚ нації‚ суспільства та держави;

є) всебічному розвитку мов і культур національних меншин та етнічних груп‚ що проживають на території України‚ захисту їхніх життєвих прав та інтересів;

ж) допомозі українцям, які проживають в інших країнах, в їхньому прагненні до збереження власної національної самобутності та розвитку рідної культури і освіти, їхнім культурним та економічним зв'язкам з Україною;

з) захисту національних інтересів України, гарантіям безпеки її громадян та побудові безпечного і стабільного громадянського суспільства.

1.4. УНП підтримує стосунки і співпрацює з політичними партіями‚ громадськими організаціями‚ іншими добровільними об'єднаннями громадян, діяльність яких не суперечить програмовим принципам та цілям партії.

УНП підтримує зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, укладає угоди про співробітництво і здійснює інші заходи, які не суперечать законам і міжнародним угодам України. УНП укладає лише такі угоди, які не ставлять партію в підпорядковане або залежне становище щодо будь-якої іноземної організації чи політичної партії.

УНП засновує міжнародні спілки чи вступає до таких спілок, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координаційних органів.

1.5. Налагоджуючи зв'язки і підтримуючи стосунки з будь-якою ланкою політичної системи України‚ УНП виходить з того‚ що такі взаємини мають грунтуватися на засадах доброї волі‚ демократичного діалогу та взаємної поваги.

1.6. УНП як політична партія діє відповідно до своєї Програми та свого Статуту в межах Конституції України та чинного законодавства. УНП бере участь у формуванні органів державної влади й управління‚ а також у здійсненні і реалізації програми УНП через своїх представників‚ обраних та призначених до органів державної влади й місцевого самоврядування.

1.7. УНП діє демократичними‚ конституційними методами‚ з дотриманням принципів гласності‚ плюралізму думок‚ неприпустимості переслідування за переконання‚ поваги до особистості. УНП заперечує дискримінацію особи та нації‚ а також міжнаціональну‚ релігійну чи будь-яку іншу ворожнечу й насильство та їх проповідування.

1.8. УНП має право:

а) домагатися представництва в органах влади через участь у виборах Президента України, Верховної Ради України, депутатів місцевих рад та міських, селищних, сільських голів та в формуванні органів виконавчої влади і управління на загальнодержавному та місцевому рівнях;

б) здійснювати свої програмні цілі та завдання через здобуті на виборах та отримані внаслідок участі в формуванні органів виконавчої влади і управління владні повноваження – самостійно чи разом з політичними партнерами;

в) організовувати вивчення громадської думки, ініціювати всеукраїнські та місцеві референдуми і опитування громадян, брати участь у їх проведенні;

г) домагатися дотримання в Україні положень Загальної декларації прав людини ООН‚ Заключного акту Гельсінської наради з питань безпеки та співпраці в Європі‚ інших міжнародних угод з питань захисту людських прав;

д) засновувати власні засоби масової інформації у відповідності до законів України; розповсюджувати інформацію про свою діяльність і про ставлення до влади та до політичних проблем через бюлетені‚ інформаційні листки, листівки, летючки‚ плакати‚ звернення‚ відкриті листи до громадян‚ а також висловлювати свою політичну позицію з будь-яких питань суспільно-політичного життя через засоби масової інформації;

е) організовувати і проводити мітинги‚ збори‚ демонстрації‚ марші‚ походи‚ пікетування та інші масові заходи ;

є) брати участь в диспутах‚ семінарах, нарадах, експертних комісіях, науково-дослідних групах з актуальних питань життя суспільства .

1.9. УНП об'єднує громадян України, які можуть бути членами політичної партії у відповідності до статті 6 Закону України „Про політичні партії в Україні” незалежно від їхньої національності‚ релігійних переконань‚ статі‚ соціального стану, належності до громадських організацій.

1.10. З метою досягнення цілей та здійснення завдань, передбачених Програмою та Статутом УНП, партія у відповідності до чинного законодавства України утворює політичні і виборчі коаліції та блоки. УНП захищає своїх членів, зокрема представлених у державних органах , установах та громадських організаціях.


2. УЧАСТЬ В УНП

2.1.Членом УНП може стати громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, визнає Програму та Статут УНП‚ своєю діяльністю сприяє досягненню мети та здійсненню завдань УНП і не перебуває в інших політичних партіях. Членство в УНП є фіксованим.

Членами УНП не можуть бути судді, працівники прокуратури, органів внутрішніх справ, Служби безпеки України та військовослужбовці.

2.2. Член УНП має право:

а) висловлювати свої погляди та висувати пропозиції щодо діяльності УНП;

б) організовувати заходи відповідно до Програми та Статуту УНП;

в) брати участь у виборах до керівних органів УНП‚ висувати свою та інші кандидатури‚ бути обраним до органів УНП;

г) оскаржувати в керівних органах вищого рівня рішення нижчої організації;

д) доступу до інформації з питань партійного життя;

е) користуватися партійною підтримкою під час виборчої кампанії та під час своєї роботи в органах державної влади й місцевого самоврядування;

є) з власної ініціативи припинити членство в УНП;

ж) зупиняти членство в УНП на період перебування на посадах, несумісних, згідно з чинним законодавством, з членством у політичних партіях.

2.3. Член УНП зобов'язаний:

а) діяти відповідно до цілей і завдань УНП‚ визначених Статутом та Програмою УНП‚ обов'язковими рішеннями вищих органів УНП;

б) керуючись Статутом та Програмою УНП‚ пропагувати їх‚ робити свій внесок у здійснення завдань УНП;

в) брати участь у заходах УНП;

г) сплачувати членські внески, розмір яких визначається членом УНП особисто, але не може бути меншим від мінімального рівня, встановленого Центральним Проводом УНП

д) мати партійний квиток, зразок якого встановлюється Центральним Проводом УНП, та надійно зберігати його.

2.4. Вступ до УНП здійснюється на основі письмової заяви вступника за рекомендацією не менше двох членів УНП з партійним стажем не менше одного року. Рішення про прийняття в члени УНП ухвалює первинний осередок УНП. Рішення про прийом до УНП набуває чинності після затвердження його керівним органом організації УНП вищого рівня. В окремих випадках прийом до УНП може здійснюватися безпосередньо за рішенням керівних органів районних ( міських, районних у містах), обласних організацій УНП або центральних керівних органів УНП.

2.5. Члени УНП об'єднуються в первинні осередки, районні (міські, районні в містах) та обласні організації. Особовий облік членів УНП ведеться на всіх структурних рівнях партії відповідно до інструкції, яка затверджується Центральним Проводом УНП.

2.6. Член УНП‚ який грубо порушив Програму чи Статут УНП‚ чим завадив здійсненню діяльності УНП або завдав значної шкоди авторитетові УНП‚ підлягає стягненню (застереження, догана) або може бути виключений з партії. Право виключення (припинення членства) мають органи партії, які наділенні правом прийому до партії.

Питання про виключення з УНП розглядається за умови завчасного запрошення особи, щодо якої має прийматися рішення.

У разі, якщо член Центрального Проводу УНП грубо порушив Програму чи Статут УНП або завдав значної шкоди авторитетові УНП, Центральний Провід УНП може простою більшістю голосів від свого загального складу припинити виконання обов'язків цього керівника і його членство в УНП.

Якщо такі дії вчинив Голова партії, то Центральний Провід УНП може призупинити виконання ним своїх обов’язків двома третинами голосів від свого загального складу до ухвалення відповідного рішення З’їздом УНП.

Грубе порушення членом УНП ухвал вищих органів з виборчих питань‚ прийнятих у межах їхньої компетенції‚ чи протидія їх здійсненню є підставою для виключення (припинення членства) з партії.

Рішення про виключення (припинення членства) з УНП може бути оскаржене в керівний орган вищого рівня протягом одного місяця з дня його ухвалення; заява про оскарження має бути розглянута протягом двох місяців.

Рішення про виключення (припинення членства) з УНП народного депутата України приймає Центральний Провід УНП, депутатів обласної, міської, районної рад – відповідно ради обласної, міської, районної організацій УНП або керівний орган УНП вищого рівня.

2.7. Зупинення або припинення з власної ініціативи членства в УНП здійснюється на підставі письмової заяви члена УНП.

2.8. Перереєстрація членів УНП може здійснюватися за рішенням Центрального Проводу УНП в одній, кількох або у всіх обласних організаціях. Рішення про перереєстрацію окремих районних (міських) організацій приймає Правління УНП. Орган, що прийняв рішення про перереєстрацію, призначає комісію, яка контролює хід перереєстрації і вносить на затвердження відповідного органу її результати.

Особи, які не пройшли перереєстрацію, вважаються вибулими з лав УНП і знімаються з обліку. Вони можуть упродовж одного місяця з дня затвердження результатів перереєстрації звернутися до органу, що прийняв рішення про перереєстрацію з клопотанням про поновлення свого членства в УНП.


3. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА УНП

3.1. Діяльність усіх структурних ланок УНП базується на таких основних принципах:

а) суворого дотримання встановлених Статутом порядку та періодичності обрання, звітності та переобрання партійних органів та їхніх керівників на всіх рівнях;

б) обов'язкового виконання всіма ланками партії рішень органів вищого рівня, ухвалених ними відповідно до Статуту;

в) права органів вищого рівня скасовувати рішення органів нижчого рівня, прийняті з порушеннями Статуту;

г) чинності засідань керівних органів структурних ланок УНП - Центрального Проводу УНП, Правління УНП, Ради УНП, ради та проводу обласної організації, ради та проводу районної організації - за умови присутності на них не менше половини членів відповідного органу, зборів районної організації, первинного осередку УНП - за умови присутності на них не менше половини загального числа членів районної організації чи первинного осередку УНП.

З'їзд УНП, конференції обласних та районних організацій чинні за умови участі в них не менше двох третин від загального числа делегатів, визначеного згідно із затвердженою нормою представництва.

Рішення З’їздів УНП, конференцій обласних та районних організацій УНП ухвалюються більшістю голосів зареєстрованих делегатів. Рішення інших керівних органів усіх структурних ланок партії, зборів первинних осередків та районних організацій УНП ухвалюються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів цих органів чи учасників зборів, крім випадків, які окремо визначені Статутом УНП.

Рішення ухвалюються шляхом відкритого або таємного голосування за рішенням відповідного органу. Голова партії, голови обласних та районних організацій, члени Правління УНП, які не входять до його складу за посадою, обираються шляхом таємного голосування.

Головує на засіданні, зборах, якщо інше не передбачено окремими рішеннями, голова відповідного органу або, за його відсутності, один із його заступників. Прийняті ухвали, заяви, звернення, протокольні рішення тощо оформляються відповідними документами, які головуючий на засіданні зобов'язаний підписати, після чого вони набувають сили.

Представники органів УНП вищого рівня мають право брати участь у зборах та засіданнях органів нижчого рівня з правом дорадчого голосу.

У разі, якщо органом УНП ухвалюється рішення про скликання конференції (зборів) організації нижчого рівня, цим органом утворюється оргкомітет, рішення якого є обов'язковими для виконання.

3.2. Структуру УНП складають первинні осередки‚ районні, міські, районні в містах організації‚ обласні організації‚ організація УНП в АР Крим, Київська та Севастопольська міські з правами обласних організації‚ центральні органи УНП.

Виготовлення та анулювання печатки й кутового штампу‚ відкриття і закриття рахунку в банку районної чи обласної організацій УНП здійснюються згідно з ухвалою відповідно проводу обласної організації чи Центрального Проводу УНП.

У межах району, міста, району в місті, області існує відповідно одна районна, міська, районна в місті, обласна організація УНП.

Для участі у виборах міських органів влади в містах з районним поділом може створюватися міська організація партії.

Міські організації міст з районним поділом за рішенням ради обласної організації набувають статусу юридичної особи, для чого вони повинні зареєструватися згідно з чинним законодавством, після чого набувають щодо районних організацій цього міста прав органів вищого рівня.

Керівними органами міської (міста з районним поділом) організації є конференція та рада, яка обирається конференцією терміном на два роки. Голова міської (міста з районним поділом) організації обирається конференцією шляхом таємного голосування терміном на два роки. До складу ради міської (міста з районним поділом) організації входять за посадою голова організації, його заступники, які обираються конференцією, голови районних у місті організацій та виборні члени.


3.3. Первинні осередки УНП


3.3.1. Первинний осередок УНП є постійно діючим низовим підрозділом УНП. Первинний осередок утворюється не менше ніж трьома членами УНП на добровільних засадах за згодою відповідної районної (міської, районної в місті) організації або, за її відсутності, обласної організації УНП, на обліку в якій стоять ці члени УНП.

Первинні осередки ставляться на облік у керівних органах районної (міської, районної в місті) організації або‚ за її відсутності‚ у відповідних органах обласної організації.

Створення нового осередку може відбутися лише після повідомлення ініціаторів до районної, а за її відсутності до обласної організації УНП та отримання згоди на це їх керівних органів.

Створені і взяті на облік у відповідній районній організації первинні осередки за рішенням ради районної чи обласної організації реєструються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Первинний осередок у своїй діяльності керується Програмою та Статутом УНП, ухвалами вищих органів партії (районних, обласних, центральних), організовує своїх членів на виконання визначених ними завдань.

Діяльність первинного осередку, як правило, зосереджується в межах певного населеного пункту або на території конкретного виборчого округу, що утворюється до виборів (місцевих, парламентських, президентських) з охопленням відповідних виборчих дільниць. Форми роботи осередку, його структура та план діяльності визначаються самим осередком.

Вищим керівним органом первинного осередку є збори його членів.

Збори первинного осередку скликаються головою первинного осередку або на вимогу не менше третини його членів. Збори первинного осередку можуть бути також скликані рішенням ради районної або обласної організації УНП.

Збори первинного осередку чинні за умови участі в них не менше половини членів первинного осередку. Рішення зборів первинного осередку ухвалюються більшістю голосів присутніх на зборах членів первинного осередку УНП.

Збори первинного осередку:

а) приймають до УНП нових членів;

б) обирають терміном на два роки голову первинного осередку;

в) своїм рішенням можуть створювати керівний орган первинного осередку та обирати на той же термін інших посадових осіб і членів керівного органу первинного осередку;

г) приймають рішення на виконання ухвал керівних органів вищого рівня, заслуховують звіт голови первинного осередку, інших виборних осіб;

д) обирають делегатів на конференцію районної організації.

Голова первинного осередку:

а) організовує роботу первинного осередку‚ репрезентує його у керівних органах УНП‚ звітує перед первинним осередком‚ розпоряджається коштами первинного осередку за його рішенням;

б) організовує ознайомлення членів УНП з документами та рішеннями виборних органів УНП;

в) організовує та здійснює заходи УНП відповідно до програмних завдань‚ статутних вимог та рішень керівних органів УНП;

г) проводить збори членів первинного осередку, організовує ведення обліку членів УНП.

3.3.2. Джерелами коштів і майна первинного осередку є:

членські внески членів партії, добровільні пожертви громадян, підприємств, установ, організацій у встановленому законами України порядку з врахуванням обмежень, визначених статтею 15 Закону України „Про політичні партії в Україні”.

Не менше половини суми членських внесків первинний осередок передає до районної (міської, районної в місті) організації. Обсяг відрахувань понад вказану норму визначається первинним осередком.

3.3.3. Структура первинного осередку‚ форми його роботи‚ план діяльності, в частині що не стосується виконання рішень органів вищого рівня, визначаються самим первинним осередком

3.3.4. Якщо первинний осередок не дотримується Програми чи Статуту УНП‚ його діяльність може бути припинена органом УНП‚ що проводив його облік‚ або за рішенням ради обласної організації УНП. Осередок має право оскаржити це рішення протягом 10 днів до керівного органу УНП вищого рівня. Заява про оскарження має бути розглянута протягом місяця.


3.4. Районна (міська, районна в місті; надалі - районна) організація УНП.

3.4.1.У межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць створюються районні, міські, районні в містах організації, які ставляться на облік в обласній організації.

Створення і реєстрація районної організації здійснюється за рішенням ради обласної організації.

3.4.2. Районна організація УНП в своїй діяльності керується Програмою, Статутом УНП та ухвалами центральних і обласних органів УНП. Ухвали вищих органів УНП з програмних‚ статутних та виборчих питань є обов'язковими. За наявності об'єктивних перешкод для виконання інших ухвал вищих органів‚ рада районної організації УНП повинна звернутися до обласної організації з мотивованим поясненням. Провід чи Рада обласної організації УНП можуть звільнити районну організацію від виконання цієї ухвали або підтвердити обов'язковість її виконання.

3.4.3. Районна організація УНП веде облік первинних осередків та членів УНП.

3.4.4. Джерелами коштів і майна районної організації УНП є:

членські внески членів партії, відрахування первинних осередків УНП, добровільні пожертви громадян, підприємств, установ, організацій у встановленому законами України порядку з врахуванням обмежень, визначених статтею 15 Закону України „Про політичні партії в Україні”.

Не менше 60 відсотків загальної суми внесків районна організація перераховує в обласну організацію УНП.

3.4.5. Керівними органами районної організації є конференція (збори – для малочисельних організацій), рада, провід у разі його створення та обрання. Найвищим керівним органом районної організації є конференція (збори)‚ яка скликається не рідше‚ ніж раз на рік за рішенням ради районної організації УНП.

Позачергова конференція (збори) скликається за рішенням ради районної організації УНП. На вимогу не менше третини первинних осередків‚ що є на обліку в районній організації, та в інших особливих випадках районна конференція (збори) скликається ухвалою ради обласної організації або Правління УНП.

Норму представництва на районній конференції затверджує керівний орган УНП, який прийняв рішення про її скликання.

Делегати конференції обираються зборами первинних осередків з числа членів УНП. У роботі конференції члени ради районної організації, які не обрані її делегатами, беруть участь з правом дорадчого голосу.

Конференція районної організації чинна за умови участі в ній не менше двох третин від загального числа делегатів, визначеного згідно із затвердженою нормою представництва. Рішення конференції районної організації ухвалюються більшістю голосів зареєстрованих делегатів.

Збори районної організації чинні за умови участі в них не менше половини членів районної організації. Рішення зборів районної організації ухвалюються більшістю голосів присутніх на зборах членів районної організації.

Районна конференція (збори) УНП визначає стратегію і тактику діяльності районної організації УНП‚ обирає терміном на два роки голову районної організації УНП‚ його заступника (заступників), виборних членів ради районної організації, обирає делегатів на обласну конференцію, а також здійснює подання обласній конференції щодо обрання членів районної організації делегатами З’їзду УНП.

3.4.6. Керівним органом районної організації УНП в період між конференціями (зборами) є рада районної організації УНП, яка обирається районною конференцією терміном на два роки.

За рішенням ради районної організації може утворюватися постійно діючий керівний орган районної організації – провід районної організації, положення про який затверджується радою районної організації. Склад проводу обирається радою районної організації з числа її членів на термін повноважень ради районної організації.

До складу ради районної організації входять: голова районної організації, заступники голови районної організації, голови первинних осередків‚ взятих на облік районною організацією‚ керівники фракцій УНП (якщо вони є членами УНП) в районних, міських, районних в містах представницьких органах влади, а також виборні члени ради‚ обрані конференцією. Число виборних членів ради визначається районною конференцією.

Рада районної організації УНП проводить засідання не рідше одного разу на два місяці. Позачергові засідання ради можуть скликатися за ухвалою проводу (в разі його створення) або за ініціативою третини осередків‚ взятих на облік районною організацією.

Засідання ради районної організації чинні за умови участі в них не менше половини членів ради. Рішення ради ухвалюються більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні.

У своїй діяльності при вирішенні справ районної організації рада районної організації керується Програмою та Статутом УНП‚ а також ухвалами керівних органів УНП.

Для організаційно-технічного забезпечення діяльності районної організації може створюватись управа районної організації.

Голова управи районної організації призначається радою обласної організації УНП за спільним поданням голови районної організації УНП та голови управи обласної організації УНП.

Голова районної організації обирається конференцією районної організації терміном на два роки шляхом таємного голосування. Провід або рада обласної організації УНП можуть вносити свої кандидатури на посаду голови районної організації УНП, які обов’язково повинні розглядатися районною конференцією (зборами).

Голова районної організації:

а) без доручення представляє районну організацію у зовнішніх відносинах;

б) має право підпису документів від імені районної організації;

в) пропонує конференції кандидатури заступників голови районної організації;

г) скликає засідання ради районної організації та проводу (в разі його створення), організує їх підготовку та головує на них;

д) у межах, визначених радою районної організації, розпоряджається коштами та майном районної організації;

е) доручає заступникам голови або членам ради виконання окремих повноважень, передбачених цією статтею Статуту;

є) підписує ухвали районних конференцій‚ засідань ради та проводу районної організації.

3.4.7. До компетенції ради районної організації входить формування виборчої політики під час виборів депутатів відповідних районних‚ міських‚ районних у містах , сільських, селищних рад та міських, селищних, сільських голів, визначення кандидатів від УНП до цих органів по відповідних виборчих округах. Рада районної організації може вносити пропозиції до ради обласної організації УНП щодо виборчої політики і висунення кандидатів до виборних органів вищого рівня (міста‚ області‚ Верховної Ради) по округах‚ що розташовані на відповідній території. Висунення кандидатів здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Рада районної організації УНП сприяє формуванню фракції УНП у відповідному територіальному виборному органі та координує її діяльність. Керівник фракції - член УНП входить до складу ради районної організації.

3.4.8. Рада районної організації УНП може втручатися у справи первинних осередків за рішенням вищих органів‚ а також у випадках‚ коли їхні дії суперечать Програмі‚ Статутові УНП та обов'язковим рішенням вищих органів УНП.

У випадках грубих порушень Програми‚ Статуту чи ухвал вищих органів‚ дій‚ які перешкодили здійсненню виборчої політики УНП‚ районна організація скликає позачергові звітно-виборні збори первинного осередку. Проводить такі збори представник‚ призначений радою районної організації УНП.


3.5. Обласна організація УНП

3.5.1. Обласна організація УНП складається з районних‚ міських‚ районних у містах організацій. Обласні організації утворюються за рішенням Центрального Проводу УНП та підлягають облікові в Секретаріаті УНП. Вони набувають статусу юридичної особи, для чого повинні зареєструватись відповідно до чинного законодавства.

Організація партії в АР Крим, Київська та Севастопольська міські організації діють на правах обласних організацій УНП.

Обласна організація веде облік районних, міських, районних у містах організацій, первинних осередків та членів партії.

3.5.2. Ухвали центральних органів УНП з програмних‚ статутних та виборчих питань є обов'язковими для виконання обласною організацією. За наявності об'єктивних перешкод для виконання інших ухвал центральних органів рада обласної організації УНП повинна звернутися до Центрального Проводу з вмотивованим поясненням. Центральний Провід УНП може звільнити обласну організацію від виконання цієї ухвали або підтвердити обов'язковість її виконання.

3.5.3. Керівними органами обласної організації є конференція, рада та провід обласної організації.

Найвищим керівним органом обласної організації УНП є конференція‚ яка скликається не рідше‚ ніж один раз на рік за рішенням ради обласної організації УНП. Позачергова конференція скликається за ухвалою ради обласної організації УНП або за рішенням проводу обласної організації‚ підтриманим ухвалами не менше третини рад районних організацій, які входять до складу обласної організації.

За ініціативою половини рад районних організацій та в інших особливих випадках обласна конференція скликається за ухвалою Правління або Центрального Проводу УНП.

Норму представництва на конференції обласної організації затверджує керівний орган УНП, який прийняв рішення про її скликання.

У роботі конференції обласної організації УНП беруть участь делегати з числа членів УНП, обрані конференціями (зборами) районних організацій УНП. У роботі конференції з правом дорадчого голосу беруть участь члени ради обласної організації, обласної контрольно-ревізійної комісії та керівники фракцій УНП в обласних, районних та міських радах, які є членами УНП, але не обрані делегатами.

Конференція обласної організації чинна за умови участі в ній не менше двох третин від загального числа делегатів, визначеного згідно із затвердженою нормою представництва. Рішення конференції обласної організації ухвалюються більшістю голосів зареєстрованих делегатів.

Обласна конференція УНП визначає стратегію і тактику діяльності обласної організації УНП‚ затверджує зміни в структурі керівних органів обласної організації. Обласна конференція обирає терміном на два роки голову обласної організації УНП‚ його заступника (заступників), провід‚ контрольно-ревізійну комісію, виборних членів ради обласної організації , а також обирає (затверджує) делегатів на З’їзд УНП за поданням конференцій (зборів) районних організацій.

Голова обласної організації обирається конференцією обласної організації шляхом таємного голосування. Правління або Центральний Провід УНП можуть вносити свої кандидатури на посаду голови обласної організації УНП, які обов’язково повинні розглядатися обласною конференцією.

Голова обласної організації:

а) без доручення представляє обласну організацію у зовнішніх відносинах;

б) має право підпису документів від імені обласної організації;

в) пропонує конференції кандидатури заступників голови обласної організації;

г) скликає засідання проводу, організовує підготовку та головує на засіданнях ради та проводу;

д) у межах, визначених радою та проводом обласної організації, розпоряджається коштами та майном обласної організації;

е) затверджує штатний розпис працівників апарату структурних підрозділів обласної організації, погоджує прийом на роботу та звільнення з роботи працівників управи обласної організації;

є) доручає заступникам голови або членам ради виконання окремих повноважень, передбачених цією статтею Статуту;

ж) підписує ухвали обласних конференцій‚ засідань ради та проводу обласної організації.

3.5.4. Керівним органом обласної організації УНП в період між конференціями є рада обласної організації УНП. До складу ради обласної організації входять члени проводу‚ виборні члени ради‚ обрані конференцією‚ а також голови районних організацій‚ що входять до складу обласної організації‚ керівники фракцій УНП в обласних та міських (обласного центру) представницьких органах влади. Число виборних членів ради визначається обласною конференцією.

Рада обласної організації УНП зобов'язана доводити до відома первинних осередків‚ районних організацій УНП ухвали і документи З’їзду УНП, Центрального Проводу УНП та Правління УНП.

3.5.5. Рада обласної організації УНП проводить засідання не рідше одного разу на два місяці. Позачергові засідання ради можуть скликатися за ухвалою проводу або за ініціативою третини рад районних організацій‚ що входять до складу обласної організації. У своїй діяльності при вирішенні справ обласної організації рада обласної організації керується Програмою та Статутом УНП‚ а також ухвалами центральних органів УНП.

Засідання ради обласної організації чинні за умови участі в них не менше половини членів ради. Рішення ради ухвалюються більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні.

До компетенції ради обласної організації УНП входять визначення виборчої політики на відповідній території‚ ставлення до питань місцевих референдумів‚ визначення кандидатів у депутати Верховної Ради від УНП по округах на території області‚ кандидатів у депутати виборних органів влади в області‚ координація діяльності фракцій УНП в районних‚ міських‚ обласних представницьких органах. Висунення кандидатів до виборних органів влади здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

У питаннях всеукраїнського референдуму, виборів Президента України та виборів до Верховної Ради ухвали центральних органів є обов'язковими для виконання обласною організацією УНП в межах її компетенції. Ухвали ради обласної організації УНП з виборчих питань є обов'язковими для виконання районними організаціями УНП.

Рада обласної організації УНП сприяє формуванню фракцій УНП в обласній раді та міській раді обласного центру‚ координує їхню діяльність. керівники цих фракцій – члени УНП, входять до складу ради обласної організації УНП.

3.5.6. Провід і Рада обласної організації УНП можуть втручатися у справи первинних осередків та районних організацій УНП у випадках‚ коли їхні дії суперечать Програмі‚ Статуту та обов'язковим ухвалам вищих органів УНП.

У випадках грубих порушень Програми‚ Статуту чи ухвал вищих органів УНП‚ дій‚ які зашкодили здійсненню виборчої політики УНП‚ рада обласної організації або Правління УНП має право скликати позачергову звітно-виборчу конференцію районної організації. Для її підготовки і проведення керівний орган УНП, який прийняв рішення про скликання, формує організаційний комітет з обов'язковим включенням до його складу представників обласної та районної організацій і надає йому повноваження здійснювати поточне керівництво відповідною районною організацією.

3.5.7. Постійно діючим керівним органом обласної організації УНП є провід обласної організації. До складу проводу обласної організації за посадою входять голова обласної організації‚ заступники голови, голова управи обласної організації‚ голови фракцій УНП в обласній Раді та в міській Раді обласного центру, які є членами УНП.

Провід формує політику й тактику обласної організації‚ забезпечує зв’язки з органами влади‚ політичними партіями та громадськими організаціями‚ органами масової інформації. Провід готує питання‚ що виносяться на засідання ради обласної організації. Робота проводу організовується головою обласної організації.

Засідання проводу обласної організації чинні за умови участі в них не менше половини членів проводу. Рішення проводу ухвалюються більшістю голосів членів проводу, присутніх на засіданні.

3.5.8. Для організаційно-технічного забезпечення діяльності обласної організації створюється управа обласної організації.

Голова управи обласної організації призначається Правлінням УНП за спільним поданням голови обласної організації УНП та голови Секретаріату УНП.

Рада обласної організації УНП за поданням призначеного Правлінням УНП голови управи затверджує структуру і склад управи. Голова управи у питаннях практичного виконання ухвал З’їзду, Центрального Проводу та Правління УНП підпорядкований Секретаріатові УНП, а при виконанні завдань, що входять до сфери повноважень обласної організації УНП – голові, проводові і раді обласної організації, здійснюючи при цьому безпосереднє керівництво управами районних організацій.

3.5.9. Джерелами коштів і майна обласної організації УНП є:

членські внески членів партії, відрахування районних організацій УНП, добровільні пожертви громадян, підприємств, установ, організацій у встановленому законами України порядку з врахуванням обмежень, визначених статтею 15 Закону України „Про політичні партії в Україні”.

До 50 відсотків загальної суми внесків обласна організація перераховує до Секретаріату УНП.


3.6. Центральні керівні органи

3.6.1. Центральними керівними органами УНП є З'їзд УНП, Центральний Провід УНП , Правління УНП, Рада УНП.

3.6.2. З’їзд УНП є найвищим органом УНП. Він скликається Центральним Проводом УНП не рідше‚ ніж один раз на 2 роки. Рішення про скликання З’їзду приймається не пізніше, як за місяць до його проведення.

Позачерговий З’їзд може бути скликаний Центральним Проводом УНП за власним рішенням або за ухвалами не менше половини рад обласних організацій УНП. У випадку скликання позачергового З’їзду за ухвалами не менше половини рад обласних організацій Центральний Провід УНП зобов’язаний встановити норму представництва та дату проведення З’їзду. Для позачергового З’їзду норма Статуту, що передбачає місячний термін скликання З’їзду, не діє.

3.6.3. Делегати З’їзду УНП обираються (затверджуються) з числа членів УНП на обласних конференціях УНП за поданням районних організацій, згідно з нормою представництва, визначеною Центральним Проводом УНП. В роботі З’їзду УНП з правом дорадчого голосу беруть участь члени Центрального Проводу УНП, члени Центральної контрольно-ревізійної комісії, члени фракції УНП у Верховній Раді, які є членами УНП, але не обрані делегатами.

3.6.4. З’їзд УНП чинний за умови участі в ньому не менше двох третин від загального числа делегатів, визначеного згідно із затвердженою нормою представництва. Усі питання вирішуються З’їздом більшістю голосів зареєстрованих делегатів відкритим голосуванням. Виборчі та персональні питання вирішуються відкритим або таємним голосуванням за ухвалою З’їзду та у відповідності до цього Статуту. Голова УНП обирається З’їздом таємним голосуванням.

3.6.5. До виключних повноважень З’їзду УНП належить:

а) затвердження Програми та Статуту партії, внесення змін та доповнень до них;

б) визначення політики партії, основних напрямків її діяльності , цілей та завдань, стратегії і тактики УНП;

в) обрання терміном на два роки Голови УНП та за його поданням - заступників Голови УНП;

г) обрання виборних членів Центрального Проводу УНП терміном на два роки;

д) обрання голови та членів Центральної контрольно-ревізійної комісії терміном на два роки;

е) висування кандидата в Президенти України;

є) затвердження партійного списку кандидатів у народні депутати України;

ж) прийняття рішення про припинення діяльності УНП у зв’язку з ліквідацією, у зв’язку з об'єднанням з іншими партіями через реорганізацію, у зв’язку з приєднанням до іншої партії через реорганізацію;

з) ухвалення рішення про входження УНП у виборчі блоки та коаліції.

3.6.6. З’їзд УНП має право взяти до розгляду та розв’язання будь-яке питання діяльності партії, скасовувати рішення будь-яких органів УНП.

3.6.7. Вищим керівним органом УНП у період між з’їздами УНП є Центральний Провід УНП. До нього входять за посадою Голова УНП‚ його заступники, Голова Ради УНП, голови обласних організацій УНП, а також члени Центрального Проводу УНП‚ обрані З’їздом УНП.

До складу Центрального Проводу входять 65 осіб.

3.6.8. Центральний Провід УНП розглядає і вирішує всі питання діяльності УНП‚ окрім тих‚ які належать до виключних повноважень З’їзду УНП.

До повноважень Центрального Проводу УНП належить:

а) скликання З’їзду УНП та визначення норми представництва на ньому; утворення оргкомітету З’їзду;

б) обрання за поданням Голови УНП членів Правління УНП, крім тих, які входять до Правління УНП за посадою,

в) затвердження механізму формування партійного списку кандидатів у народні депутати України;

г) утворення, припинення діяльності (через ліквідацію чи реорганізацію) обласної організації; рішення про припинення діяльності обласної організації ухвалюється простою більшістю голосів від загального числа членів Центрального Проводу УНП;

д) призначення за поданням Голови УНП голови Секретаріату УНП;

е) скасування ухвал Правління УНП;

є) затвердження положень „Про контрольно-ревізійні органи УНП”, „Про Секретаріат УНП”, „Про Раду УНП”, про дорадчі органи УНП;

ж) затвердження зразків партійного квитка, печаток, штампів, бланків, інших реквізитів, а також символіки партії.

У випадках грубих порушень Програми‚ Статуту чи ухвал керівних органів УНП‚ дій‚ які перешкодили здійсненню виборчої політики УНП або завдали значної шкоди авторитетові УНП‚ Центральний Провід УНП має право своєю ухвалою скликати позачергову звітно-виборчу конференцію обласної організації. Для її підготовки і проведення Центральний Провід УНП цією ж ухвалою формує організаційний комітет з обов'язковим включенням до його складу представників Центрального Проводу УНП та відповідної обласної організації і надає йому повноваження здійснювати підготовку до проведення конференції . Ця конференція повинна відбуватися за обов’язкової участі представника Центральної контрольно-ревізійної комісії. Дата проведення конференції та норми представництва на ній встановлюються ухвалою Центрального Проводу УНП за поданням оргкомітету. Центральний Провід УНП може надати оргкомітетові також повноваження здійснювати поточне керівництво діяльністю обласної організації до проведення конференції .

3.6.9. Центральний Провід УНП обирається З’їздом УНП терміном на два роки. Центральний Провід УНП збирається не рідше одного разу на два місяці. Центральний Провід УНП скликається за рішенням Голови УНП, за рішенням Правління УНП, за ухвалами не менше однієї третини рад обласних організацій УНП, на вимогу не менше однієї третини членів Центрального Проводу УНП.

Засідання Центрального Проводу проводить Голова УНП. За відсутності Голови УНП засідання Центрального Проводу проводить один із заступників Голови УНП.

Засідання Центрального Проводу УНП чинні за умови участі в них не менше половини членів Центрального Проводу УНП. Рішення Центрального Проводу УНП ухвалюються більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні.

Перед кожним засіданням Центрального Проводу УНП Голова УНП, як правило, скликає засідання дорадчого органу Центрального Проводу УНП - Раду голів обласних організацій УНП.

3.6.10. Правління УНП є постійно діючим керівним органом партії . До його складу за посадою входять Голова УНП та заступники Голови УНП. Інші члени Правління УНП обираються з числа членів Центрального Проводу УНП за принципом відповідальності за певний напрямок практичної діяльності партії. Члени Правління УНП обираються за поданням Голови партії Центральним Проводом УНП терміном на два роки шляхом таємного голосування. Кількісний склад Правління УНП визначається рішенням Центрального Проводу.

До компетенції Правління УНП належить:

а) скликання Центрального Проводу УНП, формування пропозицій до порядку денного засідання Центрального Проводу УНП;

б) організація виконання рішень З’їзду та Центрального Проводу УНП;

в) розробка стратегії розвитку партії;

г) підготовка партії до чергової виборчої кампанії;

д) внесення на розгляд Центрального Проводу УНП проекту партійного списку кандидатів у народні депутати України від УНП, сформованого згідно з механізмом‚ затвердженим Центральним Проводом УНП;

е) здійснення оперативного керівництва структурними підрозділами партії;

є) прийняття заяв, звернень, послань, відозв, відкритих листів з питань внутрішньої та зовнішньої політики;

ж) організація підготовки кадрів;

з) проведення постійного моніторингу діяльності та розвитку структурних підрозділів партії;

и) організація інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності партії;

і) організація та забезпечення медіа-активності партії;

й) організація фінансового забезпечення діяльності партії;

к) розвиток міжнародних зв’язків партії;

л) організація взаємодії партії з органами політичних, виборчих блоків, учасником яких може бути чи є УНП;

м) організація та підтримка контактів з політичними партнерами;

н) сприяння діяльності фракції чи партійної групи УНП у Верховній Раді України;

о) координація взаємодії народних депутатів України - членів УНП та центральних органів УНП з органами місцевої влади, фракціями та партійними групами УНП у місцевих радах;

п) припинення діяльності (через ліквідацію чи реорганізацію) районної (міської) організації.

Правління УНП збирається на свої засідання, як правило, щотижня, але не рідше, ніж один раз на місяць.

Засідання Правління УНП проводить Голова УНП. За відсутності Голови УНП засідання проводить один із його заступників чи один з членів Правління УНП за дорученням Голови УНП.

Засідання Правління УНП чинні за умови участі в них не менше половини членів Правління УНП. Рішення Правління УНП ухвалюються більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні.

Правління діє у відповідності до норм Статуту УНП. Члени Правління УНП зобов’язані виконувати доручення Правління УНП та доручення Голови партії.

3.6.11. Постійно діючим центральним виконавчим органом УНП, який забезпечує практичне виконання ухвал З’їзду, Центрального Проводу та Правління є Секретаріат УНП.

Секретаріат забезпечує здійснення організаційних та адміністративно-технічних функцій УНП, проводить масові та оперативні заходи, реалізовує довгострокові і короткострокові програми та проекти, затверджені центральними органами УНП, а також виконує інші функції, передбачені цим Статутом та “Положенням про Секретаріат УНП”, яке затверджується Центральним Проводом і регламентує діяльність Секретаріату.

До складу Секретаріату УНП входять: голова Секретаріату, який очолює роботу Секретаріату, його заступники та відповідальні секретарі, які організовують роботу за певними напрямками діяльності. Секретаріатові УНП безпосередньо підпорядковуються голови управ обласних організацій.

Голова Секретаріату, його заступники та відповідальні секретарі затверджуються на посаді Центральним Проводом УНП.

Голови управ обласних організацій призначаються Правлінням УНП за спільним поданням голови обласної організації УНП та голови Секретаріату УНП.

Для виконання своїх завдань Секретаріат формує апарат штатних працівників, приймає їх на роботу та звільняє, визначає їх функціональні обов’язки та посадові оклади згідно із штатним розкладом, затвердженим Правлінням УНП.

У межах своїх повноважень Секретаріат приймає відповідні рішення, які можуть бути відмінені Центральним Проводом або Правлінням УНП.

3.6.12. Із членів партії, які зробили значний внесок у здобуття Україною державної незалежності, у розвиток демократії та української державності, у розбудову партії, З'їздом УНП терміном на два роки обирається Рада УНП у складі голови та членів Ради УНП.

Керівництво Радою УНП здійснює голова Ради УНП. За поданням голови Ради УНП, Рада обирає зі свого складу заступника голови Ради УНП терміном на два роки.

Голова Ради УНП є членом Центрального Проводу УНП за посадою. Члени Ради УНП, які не є членами Центрального Проводу УНП, можуть брати участь у його засіданнях з правом дорадчого голосу. Члени Ради УНП можуть брати участь в засіданнях інших керівних та контрольно-ревізійних органів партії з правом дорадчого голосу.

Кількісний склад Ради УНП затверджується З’їздом УНП.

Рада УНП :

а) вносить пропозиції щодо засадничих положень Програми партії;

б) виступає третейським арбітром у внутрішньопартійних спорах та конфліктах;

в) здійснює контроль за дотриманням партійної етики;

г) вносить пропозиції до порядку денного засідань усіх органів партії (з обов'язковим їх урахуванням);

д) може вносити пропозиції щодо кандидатур керівників та кадрового складу всіх органів партії.

Засідання Ради УНП скликаються головою Ради УНП за необхідністю, але не рідше двох разів на рік. Засідання Ради УНП чинні за умови участі в них не менше половини членів Ради УНП. Рішення Ради УНП приймаються більшістю від її складу.

Рада УНП діє у відповідності з нормами Статуту УНП та положенням „Про Раду УНП”, яке затверджується Центральним Проводом УНП.

3.6.13. Голова УНП обирається терміном на два роки З’їздом УНП шляхом таємного голосування .

Голова УНП:

а) без доручення представляє партію у всіх зовнішніх відносинах;

б) має право підпису документів від імені партії;

в) має право робити від імені партії заяви, звернення тощо;

г) пропонує З’їзду УНП кандидатури заступників Голови УНП;

д) здійснює подання Центральному Проводу УНП кандидатур членів Правління УНП, голови Секретаріату УНП;

е) скликає засідання Правління УНП та Центрального Проводу УНП, організує їх підготовку та головує на них;

є) здійснює керівництво роботою Правління УНП;

ж) у межах, визначених Центральним Проводом УНП та Правлінням УНП, розпоряджається коштами та майном партії;

з) затверджує штатний розпис працівників апарату структурних підрозділів партії, погоджує прийом на роботу та звільнення з роботи працівників Секретаріату УНП;

и) видає накази та розпорядження, обов’язкові для виконання в межах повноважень Голови УНП, визначених Статутом УНП;

і) доручає заступникам Голови УНП або членам Правління УНП виконання окремих повноважень, передбачених цією статтею Статуту;

й) підписує ухвали З’їзду УНП‚ засідань Центрального Проводу УНП та Правління УНП, має право вирішального голосу за умови рівної кількості голосів при вирішенні питань порядку денного цих засідань.

3.6.14. У представницьких органах влади можуть формуватись депутатські фракції УНП та партійні групи УНП.

Депутатська фракція чи партійна група (надалі фракція) УНП у Верховній Раді реалізує політику УНП на законодавчому рівні. Фракція діє на основі законодавства України та Положення про фракцію, прийнятого фракцією. Фракція УНП формується з народних депутатів України‚ які є членами УНП або виявили згоду дотримуватися Положення про фракцію УНП у Верховній Раді України.

Члени УНП - депутати представницького органу місцевого самоврядування утворюють у відповідній раді фракцію УНП відповідно до законодавства та регламенту відповідної ради. Фракція УНП у відповідній раді діє на основі Положення про фракцію , прийнятого фракцією. До фракції УНП можуть входити також депутати, які не є членами УНП, котрі виявили згоду дотримуватися Положення про фракцію.

Вихід депутата - члена УНП з фракції УНП без її згоди, або невходження депутата - члена УНП до фракції УНП без її згоди є підставою для припинення його членства в партії.

Народний депутат України - член УНП звітує про свою діяльність перед Центральним Проводом УНП. Член УНП - депутат представницького органу звітує про свою діяльність перед організацією партії відповідного рівня.

3.6.15. Центральний Провід УНП може утворювати дорадчі органи, положення про які затверджуються Центральним Проводом УНП.

3.6.16. У складі голів обласних організацій, Голови партії та його заступників утворюється дорадчий орган – Рада голів обласних організацій.

Головною метою діяльності Ради голів обласних організацій є координація дій між організаціями на регіональному рівні, організація та проведення спільних акцій зусиллями сусідніх організацій, налагодження інших форм міжрегіональної співпраці.


4. КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНІ ОРГАНИ


4.1. До контрольно-ревізійних органів партії належать Центральна контрольно-ревізійна комісія та контрольно-ревізійні комісії обласних організацій партії.

4.2. Статутну‚ фінансову та внутрішньогосподарську діяльність УНП пильнує і перевіряє Центральна контрольно-ревізійна комісія‚ яка обирається З’їздом УНП. Секретаріат УНП за поданням Центральної контрольно-ревізійної комісії може залучати в установленому порядку за трудовими угодами фахівців для перевірок фінансової та внутрішньогосподарської діяльності УНП. Члени комісії можуть брати участь у засіданнях Центрального Проводу УНП та інших керівних органів партії з правом дорадчого голосу.

4.3. Обласні організації на конференції обирають обласні контрольно-ревізійні комісії з функціями‚ аналогічними функціям Центральної контрольно-ревізійної комісії. Члени обласних контрольно-ревізійних комісій мають право брати участь у засіданнях усіх керівних органів обласних та районних організацій з правом дорадчого голосу.

4.4. Діяльність Центральної контрольно-ревізійної комісії та обласних контрольно-ревізійних комісій регламентується "Положенням про контрольно-ревізійні органи УНП"‚ яке затверджується Центральним Проводом УНП.

Засідання Центральної контрольно-ревізійної комісії та обласних контрольно-ревізійних комісій чинні за умови участі в них не менше половини їх членів. Рішення ухвалюються більшістю голосів членів цих органів.


5. МАЙНО ТА КОШТИ.

5.1. Для здійснення своїх статутних завдань УНП володіє, користується та розпоряджається власним рухомим і нерухомим майном, коштами, обладнанням, транспортом, іншими засобами, набуття яких не забороняється законами України. УНП також орендує необхідне для її діяльності рухоме та нерухоме майно.

5.2. Джерелами коштів і майна партії та її організацій є:

членські внески членів партії, добровільні пожертви громадян, підприємств, установ, організацій у встановленому законами України порядку з врахуванням обмежень, визначених статтею 15 Закону України „Про політичні партії в Україні”, інші джерела, які не заборонені чинним законодавством України.

5.3. Кошти та майно УНП використовуються у відповідності до чинного законодавства України для здійснення статутних завдань та програмних цілей партії, утримання штатного персоналу та на матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності.

Збитки, завдані УНП в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються у передбаченому чинним законодавством порядку.

5.4. УНП має своїх штатних працівників для виконання організаційної та технічної роботи. Штатний розклад затверджується Центральним Проводом УНП.

5.5. Розпорядником коштів та майна партії є Голова УНП, розпорядниками коштів та майна обласних та районних організацій УНП є відповідно голови обласних та районних організацій УНП, розпорядниками коштів первинних осередків УНП є голови первинних осередків УНП.


6. ПРАВОВИЙ СТАТУС

6.1. УНП веде бухгалтерський облік і звітність згідно з чинним законодавством, реєструється в органах Державної податкової адміністрації та вносить до бюджету платежі в порядку і обсягах‚ передбачених законодавством України.

6.2. УНП має єдиний Статут та Програму УНП. Обласні, районні, міські, районні в містах організації УНП та первинні осередки УНП не мають власних статутів і діють на підставі Статуту та Програми УНП.

6.3. УНП, обласні організації УНП діють на правах юридичної особи‚ мають баланс‚ рахунки в банку‚ печатки‚ зразки яких затверджуються Центральним Проводом УНП. Районні організації та інші територіальні організації з правами районних можуть набувати статусу юридичної особи за рішенням проводу обласної організації УНП. Первинні осередки УНП реєструються згідно з чинним законодавством України.

6.4. УНП не несе відповідальності за майновими зобов'язаннями структурних ланок УНП‚ які є юридичними особами‚ а останні не є відповідальними за майновими зобов'язаннями УНП. При ліквідації районної (міської, районної в місті) чи обласної організації їхнє майно використовується для виконання статутних завдань за рішенням організації УНП вищого рівня, а в окремих випадках, передбачених чинним законодавством, за ухвалою суду спрямовується в доход держави.

6.5. УНП має свою символіку‚ зразок якої затверджується ухвалою Центрального Проводу УНП і реєструється в установленому порядку. Символіка УНП може бути виготовлена виключно за ухвалою Центрального Проводу УНП.


7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


7.1. УНП як політична партія‚ утворення та існування якої гарантовано Конституцією України‚ є ланкою політичної системи України.

7.2. Прийняття рішення про припинення діяльності УНП у зв’язку з ліквідацією (саморозпуском), у зв’язку з об’єднанням з іншими партіями через реорганізацію, у зв’язку з приєднанням до іншої партії через реорганізацію здійснюється З’їздом УНП.

Припинення діяльності УНП може відбутися, згідно з чинним законодавством, також і за рішенням суду.

7.3. Кошти та інше майно УНП‚ зокрема в разі її ліквідації‚ не можуть перерозподілятися між її членами, використовуються для виконання статутних завдань УНП або передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду‚ а в окремих випадках‚ передбачених чинним законодавством‚ за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

7.4. Центральні органи УНП перебувають у місті Києві.


8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

8.1. Зміни й доповнення до Статуту та Програми УНП вносяться З’їздом УНП.

8.2. Про зміни, що сталися в статутних документах, УНП повідомляє відповідні державні органи у встановленому чинним законодавством порядку.


Версія для друку На першу сторінку